TotalVita BV acting under the name : Kat & Hond
Keurenplein 41 (Unit C0115)
1069 CD Amsterdam
Nederland

Phone: 0031(0) 854 891 880
E-Mail: info@totalvita.nl
Registration nr: 63076667
VAT-nr: NL8550.81.739.B01

The European Commission provides a platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ for online dispute resolution (OS platform). We strive to settle any disagreements by mutual agreement. We are under no obligation to participate in arbitration proceedings and cannot offer participation in such proceedings.
Kat & Hond zal de herroepingsverwerking namens ons in onze volmacht uitvoeren.
 

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Kat & Hond (Kat & Hond Retouren, Mon Plaisir 4, 4879 AN, Etten-Leur, Nederland, Telefoon: 0031(0) 854 891 880, E-Mail: info@kathond.shop) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de geboden goedkoopste standaard afhaalwijze) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u Kat & Hond op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen terug. U wordt met hetzelfde betaalmiddel terugbetaald als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Er wordt gewacht met terugbetaling tot de goederen terug ontvangen zijn, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan Kat & Hond heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

• Overeenkomsten voor de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben,
• Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiĆ«ne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken,
• Overeenkomsten voor de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Petcure Retouren
Mon Plaisir 4
4879 AN Etten-Leur
Nederland
Telefoon: 0031(0) 854 891 880
E-Mail: info@kathond.shop

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.